Partneři

Center of Creative Training Association, Sofia (Bulharsko)

Center for Creative Training Association (CCTA) je nezisková organizace pracující na změně kvality v odborné přípravě a vzdělávání – jde o změnu směrem k praktičtějšímu vzdělávání, které efektivně rozvíjí klíčové kompetence a zvyšuje potenciál studentů pro úspěšnou profesionální a sociální realizaci. Sdružení je aktivní ve formálním i neformálním vzdělávání.

Práce CCTA je zaměřena na celoživotní učení s důrazem na činnosti mládeže a vzdělávání učitelů.

Centrum nabízí 15 programů dalšího vzdělávání učitelů schválených Ministerstvem školství a vědy uvedených v Národním registru schválených vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky. Mezi nejoblíbenější programy patří „Škola v cloudu“ a „Mediální gramotnost ve vzdělávání“.

CCTA je iniciátorem a aktivním účastníkem projektů zaměřených na kvalifikaci učitelů a potřeby studentů a mladých. Kromě řady úspěšně realizovaných mezinárodních projektů a iniciativ podporovaných programy LLP a Erasmus+ pracuje CCTA na tématech souvisejících se vzděláváním a integrací dětí z národnostních menšin a spolupracuje na projektech financovaných vládním Centrem pro integraci ve vzdělávání dětí a studentů z etnických menšin (CEICSEM).

Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo, Bergamo (Itálie)

“Associazione formazione professionale del Patronato San Vincenzo” (AFP Patronato) byla založena v roce 1956 s cílem poskytnout mladým lidem v ekonomických a sociálních potížích odborné a technické kompetence a dovednosti. Její tři centra v Bergamu, Clusone a Endine byly uznány společností „Regione Lombardia“ a pracují v rámci jejích projektů odborného vzdělávání a celoživotního učení.

Aktivity:

  1. AFP Patronato vede tři centra odborného vzdělávání s přibližně 1200 žáky a přibližně 100 učiteli / školiteli.
  2. Agenzia per il Lavoro je agentura nabízející služby pro uchazeče o zaměstnání a nezaměstnané s cílem pomoci jim dostat se nebo znovu začlenit na trh práce a rekvalifikovat se.
  3. Kurzy kontinuálního vzdělávání a celoživotního učení.
  4. Nabízí učební obory.

Díky svým zkušenostem rozvinula AFP odbornost v oblasti prevence předčasného ukončování školní docházky

AFP vytvořila místní síť, pro kterou připravila workshopy určené všem školám s problémovými nebo demotivovanými studenty tak, aby jim poskytla nové impulsy, nové metodiky a především upevnila jejich sebeúctu k vlastním dovednostem. AFP zlepšila své odborné znalosti v této oblasti také díky projektu KA 3 s názvem EMPAQT. AFP vede několik regionálních projektů založených na prevenci předčasného ukončení studia.

Socialna akademija, Ljubljana (Slovinsko)

Socialna akademija (Social Academy) je nezisková soukromá instituce, která působí v oblasti vzdělávání, výzkumu a kultury od roku 2004.

Posláním Sociální akademie je přispívat k aktivnímu občanství a sociální odpovědnosti mladých lidí a mladých dospělých prostřednictvím školení, vzdělávání, výzkumu a podpory kultury založené na společných hodnotách, jako je respekt k lidské důstojnosti, solidarita, spravedlnost a veřejné blaho.

V oblasti práce s mládeží Sociální akademie podporuje aktivní občanství, mediální gramotnost, rozvíjí neformální vzdělávání vedoucích pracovníků a pracovníků s mládeží, podporuje aktivity mládeže v oblasti multimediální produkce ve vlastním multimediálním centru a podporuje mezigenerační spolupráci.

Institut se skládá ze vzdělávacího centra, inkubátoru, kde se lidé scházejí a rozvíjejí své občanské iniciativy, a think-tanku, kde se shromažďují různé iniciativy a společně se snaží přispět k lepšímu světu.

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Praha (Česká Republika)

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium je úspěšná střední průmyslová škola v Praze s dlouholetou tradicí. Škola byla založena v roce 1901 a v současné době vzdělává více než 650 žáků z Prahy a středních Čech. Připravuje žáky na další studium nebo práci ve třech velmi populárních oborech – Informační technologie, Kybernetická bezpečnost a Gymnázium.

Informační technologie: obor se zaměřuje na prvky IT – hardware, software, počítačové sítě, systémy CAD, multimédia, programování, operační systémy, kybernetická bezpečnost. Studenti jsou seznámeni s příbuznými technickými předměty a jsou připraveni řešit složité problémy.

Gymnázium: obor připravující studenty na studium na vysoké škole se zaměřením na STEM.

Anglický jazyk se vyučuje v obou oborech; gymnázium nabízí také druhý jazyk – němčinu.

Kromě vlastního učení se žáci účastní i dalších akcí, jako je spolupráce s jinými školami, společnostmi nebo mezinárodními projekty. Zde mohou získat cenné zkušenosti z praktického využití svých znalostí a dovedností, soběstačnosti a kreativního přístupu k řešení problémů.

Cloud Education Solutions, Jihoafrická republika

CloudEDU pracuje v celé Jižní Africe a navázal partnerství s provinční i národní vládou, aby zajistil kvalitní profesní rozvoj učitelů pro tisíce dalších pedagogů. Spolupracuje se školami, aby jim pomohli navrhnout udržitelné a nákladově efektivní technologické strategie, které změní jejich výsledky správy, řízení, výuky a učení. Věří, že školy mohou uspět s implementací vzdělávacích technologií bez ohledu na jejich socioekonomický kontext.

CloudEDU je autorizovaný partner pro vzdělávání Google, který ve spolupráci se školami zjednodušuje proces přechodu do cloudu, zvyšuje produktivitu škol a ovlivňuje výuku a učení pomocí vzdělávacích technologií. Podporuje školy podporou řízení změn i dlouhodobějším strategickým a EDU technologickým viděním.

X