Partnerji

Center of Creative Training Association, Sofija (Bolgarija)

Združenje Center for Creative Training Association (CCTA) je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za kakovostne spremembe v formalnem in neformalnem izobraževanju – prehod k bolj praktičnemu izobraževanju, ki učinkovito razvija ključne kompetence in povečuje potencial udeležencev za uspešno poklicno in družbeno uresničitev. Združenje deluje tako v formalnem kot v neformalnem izobraževanju.

Delo CCTA je osredotočeno na vseživljenjsko učenje s poudarkom na mladinskih dejavnostih in usposabljanju učiteljev.

Center ima 15 programov za poklicno izobraževanje učiteljev, ki jih je potrdilo Ministrstvo za izobraževanje in znanost in so navedeni v nacionalnem registru za odobrene programe usposabljanja za pedagoške delavce. Med najbolj priljubljenimi programi sta Šola v oblaku in Medijska pismenost v izobraževanju.

CCTA je pobudnik in aktivni udeleženec projektov, ki obravnava usposobljenost učiteljev in potrebe študentov in mladih. Poleg številnih uspešno izvedenih mednarodnih projektov in pobud, podprtih s strani programov LLP in Erasmus+, CCTA deluje na temah, povezanih z izobraževanjem in vključevanjem otrok, ki prihajajo iz narodnostnih manjšin, sodeluje pa tudi pri projektih, ki jih financira vladni Center za izobraževalno integracijo otrok in študentov etničnih manjšin (CEICSEM).

Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo, Bergamo (Italija)

Organizacija Associazione formazione professionale del Patronato San Vincenzo (AFP Patronato) je bila ustanovljena leta 1956 z namenom, da mladim, ki so se znašli v ekonomskih in socialnih težavah, pomaga pridobiti strokovne in tehnične kompetence. Njene tri pisarne v Bergamu, Clusoneju in Endinu so priznane s strani Lombardijske regije in delujejo v okviru projektov poklicnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja.

Dejavnosti:

  1. AFP Patronato vodi tri centre za poklicno usposabljanje s približno 1200 udeleženci usposabljanj in približno 100 učitelji/trenerji.
  2. Agenzia per il Lavoro je agencija, ki ponuja storitve iskalcem zaposlitve in brezposelnim, s katerimi jim  pomaga pri vstopu ali ponovni vključitvi na trg dela ter pri prekvalifikaciji.
  3. Trajni izobraževalni tečaji in usposabljanja s področja vseživljenjskega učenja.
  4. Vajeništvo/delovna praksa

Zahvaljujoč svojim izkušnjam je AFP Patronato razvila strokovno znanje na področju preprečevanja predčasne opustitve šolanja. Ustvarila je lokalno mrežo, v kateri je predlagala delavnice, namenjene učencem vseh šol s težavami ali s pomanjkanjem motivacije, s katerimi mladim dajejo nove vsebine, metodologije in zaupanje vase in v svoje zmožnosti. Svoje strokovno znanje na tem področju so nadgradili tudi zahvaljujoč projektu KA3, imenovanemu EMPAQT. AFP vodi tudi več regionalnih projektov, ki temeljijo na preprečevanju predčasne opustitve šolanja.

Socialna akademija, Ljubljana (Slovenija)

Zasebni zavod Socialna akademija je neprofitna organizacija, ki deluje od leta 2004 z izvajanjem dejavnosti s  področja izobraževanja, raziskovanja in kulture.

Poslanstvo Socialne akademije je prispevati k aktivnemu državljanstvu in družbeni odgovornosti mladih in mladih odraslih z usposabljanjem, izobraževanjem, raziskovanjem in spodbujanjem kulture, ki temeljijona skupnih vrednotah, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, solidarnost, pravičnost in skupno dobro.

Na področju mladinskega dela Socialna akademija spodbuja aktivno državljanstvo, medijsko pismenost, razvija neformalno izobraževanje mladinskih voditeljev in delavcev, spodbuja mladinske dejavnosti na področju multimedijske produkcije v lastnem multimedijskem centru in spodbuja medgeneracijsko sodelovanje.

Organizacija je poleg izobraževalnega centra sestavljena iz inkubatorja, v katerem se ljudje združujejo in razvijajo svoje državljanske pobude, in iz možganskega trusta, v okviru katerega se zbirajo različne pobude, ki skušajo skupaj prispevati k boljšemu svetu.

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Prague (Češka)

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium je uspešna srednja poklicna šola v Pragi z dolgoletno tradicijo. Šola je bila ustanovljena leta 1901, trenutno pa se v njej izobražuje več kot 600 učencev iz Prage in Srednje Češke. Dijake pripravlja na nadaljnji študij ali delo na treh zelo popularnih področjih: Informacijska tehnologija, Kibernetska varnost in Tehnična šola.

Informacijska tehnologija: osredotoča se na elemente IKT – strojno opremo, programsko opremo, računalniška omrežja, CAD sisteme, multimedijo, programiranje, operacijske sisteme in  kibernetsko varnost. Študenti so seznanjeni s sorodnimi tehničnimi predmeti in so pripravljeni reševati zapletene probleme.

Tehnična šola: Poudarek je na splošnem znanju, ki se nadalje širi na področje IKT in naravoslovja.

V okviru obeh programov se poučuje angleški jezik,Tehnična šola pa ponuja tudi drugi tuj jezik – nemščino.

Poleg lastnega učenja so učenci vključeni tudi v druge dogodke, kot je sodelovanje z drugimi šolami, podjetji in v mednarodnih projektih. Tu lahko pridobijo dragocene izkušnje s praktično uporabo svojih znanj in spretnosti, s samozadostnim in kreativnim pristopom k reševanju problemov.

Cloud Education Solutions, South Africa

CloudEDU deluje po vsej Južni Afriki in sodeluje tako s provincialno kot tudi z državno vlado, s ciljem da bi tisočim izobraževalcem omogočil kvaliteten profesionalni razvoj. Šolam pomaga pri oblikovanju trajnostnih, stroškovno učinkovitih tehnoloških strategij, ki bodo spremenile njihovo administracijo, upravljanje, poučevanje in učne rezultate. V organizaciji verjamejo, da lahko šole z izvajanjem izobraževalne tehnologije uspejo ne glede na njihov socialno-ekonomski položaj.

CloudEDU je pooblaščeni Google Education Partner, ki sodeluje s šolami, da poenostavi postopek prehoda na delo v oblaku, izboljša njihovo produktivnost in vpliva na poučevanje in učenje z uporabo izobraževalne tehnologije. Šole podpirajos podporo upravljanja sprememb ter z načrtovanjem dolgoročne strateške in izobraževalno-tehnološke vizije.

X