Партньори

Сдружение “Център за творческо обучение”, София (България)

Сдружение „Център за творческо обучение“ (СЦТО) е нестопанска организация, която работи за промяна на качеството в обучението и образованието – промяна към по-практическо образование, което ефективно развива ключови умения и повишава потенциала на обучаемите за успешна професионална и социална реализация. Сдружението е активно както в формалното, така и в неформалното образование.

Работата на СЦТО е фокусирана върху ученето през целия живот, с акцент върху младежките дейности и обучението на учители.

Центърът предлага 15 програми за обучение на учители, одобрени от Министерството на образованието и науката и публикувани в националния Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Сред най-популярните програми са „Училище в облака“ и „Медийна грамотност в сферата на образованието“.

Сдружението е инициатор и активен участник в проекти, насочени към квалификацията на учителите и нуждите на младежите. В допълнение към редица успешно реализирани международни проекти и инициативи, подкрепени от Програмата за учене през целия живот и Еразъм +, СЦТО работи по теми, свързани с образованието и интеграцията на деца от националните малцинства и сътрудничи в проекти, финансирани от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo, Бергамо (Италия)

Асоциацията за професионално образование Патронат “Сан Винченцо” (АПО) е основана през 1956 г. с цел да предложи на млади хора от семейства с икономически и социални затруднения професионално техническо образование. Нейните три офиса, в Бергамо, Клузоне и Ендине, са признати от Регион Ломбардия и работят в рамките на неговата програма за професионално образование и обучение през целия живот.

Дейности:

  1. АПО ръководи три центъра за професионално обучение с около 1200 ученици и около 100 учители и обучители.
  2. Агенцията по заетостта към АПО предлага услуги за търсещите работа и безработни, за да им помогне да се реинтегрират на пазара на труда и да се преквалифицират.
  3. Предлага курсове за продължаващо образование и обучение през целия живот.
  4. Чиракуване

Благодарение на своя опит, АПО е развила опит в областта на предотвратяване на преждевременното отпадане от образование. APO има локална мрежа, чрез която предлага семинари, за ученици с образователни затруднения или без желание за учене, за да им помогне да изградят увереност в себе си и в своите умения. АПО подобрява своя опит в тази област и благодарение на проекта EMPAQT, финансират от ЕК по програма Еразъм+. АПО координира и няколко регионални проекта, насочени към предотвратяване на отпадането от образование.

Социална академия, Любляна (Словения)

Социална академия е частна нестопанска организация, която работи от 2004 г. И реализира дейности в областта на образованието, научните изследвания и културата.

Мисията на Социалната академия е да допринася за активното гражданство и социалната отговорност на младежите чрез обучение, образование, изследвания и насърчаване на култура, основана на общи ценности като зачитане на човешкото достойнство, солидарност, справедливост и общо добро.

В областта на младежката работа Социалната академия насърчава активното гражданство, медийната грамотност; развива неформалното образование на младежки лидери и работници; насърчава младежки дейности. Нестопанската организация има собствен мултимедиен център и насърчава сътрудничеството между поколенията.

Организацията се състои от образователен център, инкубатор, в който хората се събират и развиват своите граждански инициативи, и мозъчен тръст, където се различни идеи се срещат и се опитват да допринесат за изграждането на един по-добър свят.

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Прага (Чехия)

Смичовската професионална гимназия е успешно средно техническо училище в Прага с дългогодишна традиция. Училището е основано през 1901 г. и в момента обучава над 600 ученици от Прага и Централна Бохемия. То подготвя учениците за по-нататъшно университетско образование или за работа в популярни области като информационните технологии и киберсигурността.

Обучението включва теми в областта на хардуера, софтуера, компютърните мрежи, CAD системи, мултимедията, програмирането, операционните системи, киберсигурността. Учениците се запознават със свързани технически предмети и се подготвят да решават сложни проблеми.

Техническия лицей към училището предлага общи технически познания, които се простират по-нататък върху ИКТ и природните науки.

Английският език се преподава и в двете основни специалности. Техническият лицей предлага и втори чужд език – немски.

В допълнение към образованието, учениците участват и в сътрудничество с други училища и бизнес компании, както и в международни проекти. Те придобиват ценен опит от практическото използване на своите знания и умения и усвояват творчески подход към решаването на проблеми.

Cloud Education Solutions, Кейптаун (Република Южна Африка)

CloudEDU развива дейност в цяла Южна Африка и си партнира както с местните власти, така и с националното правителство, за да осигури качествено професионално развитие на хиляди учители и преподаватели. Организацията работи с училища, за да им помогне да разработят устойчиви, рентабилни технологични стратегии, които да трансформират своята администрация, управление и преподаване, и да постигат по-добри резултати. Екипът на CloudEDU вярва, че училищата могат да успеят с внедряването на образователни технологии, независимо от техния социално-икономически контекст.

CloudEDU е оторизиран партньор на Google за образование, който работи с училищата, за да опрости процеса на преминаване в технологичния облак, да подобри образователните резултати училищата и да повлияе на образованието и обучението, подкрепено от образователни технологии.

X